Browsing: Kubota

Electric Car kubota-x-tractor-cross-tractor
0

บริษัท Kubota เปิดตัวรถแทรกเตอร์พลังงานไฟฟ้า X tractor – cross tractor

บริษัท Kubota เปิดตัวรถแทรกเตอร์พลังงานไฟฟ้า X tractor – cross tractor ติดตั้งระบบปัญญาประดิษฐ์ AI ขับเคลื่อนอัตโนมัติโดยไม่จำเป็นต้องใช้มนุษย์ขับ สามารถเชื่อมต่อข้อมูลการปลูกพืชเพื่อใช้พลังงานให้คุ้มค่ามากที่สุด เตรียมใช้งานในประเทศญี่ปุ่นส่งเสริมเกษตรกรโลกอนาคตที่ใช้เทคโนโลยีเพื่อลดการใช้แรงงานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร บริษัท Kubota…