Browsing: Electric Aircraft

Electric Aircraft Zunum Aero
0

Zunum Aero เครื่องบินพลังงานไฟฟ้าไฮบริด

บริษัท Boeing และ JetBlue ร่วมลงทุนกับบริษัท Zunum Aero เพื่อพัฒนาเครื่องบินขนาดเล็กพลังงานไฟฟ้าไฮบริด (Small Hybrid Electric Plane) โดยเครื่องบินพลังงานไฟฟ้าไฮบริดลำแรกจะเปิดบให้บริการเชิงพาณิชย์ในปี 2022

Electric Aircraft
0

สายการบิน EasyJet เตรียมเปิดให้บริการเครื่องบินพลังงานไฟฟ้า

สายการบิน EasyJet ร่วมมือกับบริษัท Wright Electric พัฒนาเครื่องบินพลังงานไฟฟ้าพร้อมเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์ในอีก 10 ปีข้างหน้า เครื่องบินพลังงานไฟฟ้าสามารถบินได้ระยะทาง 335 ไมล์ บรรทุกผู้โดยสารได้ประมาณ 120-200 คน

Electric Aircraft
0

The Lilium Jet เครื่องบินเจ็ทพลังงานไฟฟ้าเครื่องแรกของโลก

บริษัท Lilium สัญชาติเยอรมันกำลังพัฒนาต้นแบบเครื่องบินเจ็ทพลังงานไฟฟ้าที่สามารถบินได้ไกล 300 กิโลเมตรซึ่งเป็นระยะทางจากลอนดอนไปกรุงปารีสโดยการชาร์ทไฟฟ้าเพียงครั้งเดียว สามารถบรรทุกผู้โดยสารได้ 5 ที่นั่ง