Volvo FL Electric รถบรรทุกพลังงานไฟฟ้าจาก Volvo Trucks

บริษัท Volvo เปิดตัวรถบรรทุกพลังงานไฟฟ้ารุ่นแรกของบริษัท Volvo FL electric ภายใต้แบรนด์ Volvo Trucks ซึ่งเป็นแบรนด์ที่บริษัท Volvo สร้างขึ้นมาเพื่อผลิตรถบรรทุก รถบรรทุกพลังงานไฟฟ้า Volvo FL electric นี้มีน้ำหนักประมาณ 17.64 ตันมีขนาดของความจุแบตเตอรี่ให้ลูกค้าเลือกตั้งแต่ 100

Read more